HOTEL TSH PROVENÇAL

DATA:

2019

Executant-se la fase d’obra

LOCALITZACIÓ:

Barcelona

CARACTERÍSTIQUES:

Psot + PBaixa + 14

300 Habitacions

Coworking de 3.180,44 m2

ARQUITECTURA:

GCA Architects

PRESSUPOST (PEM):

16.550.690,91 €

SUPERFÍCIE:

Superfície total 19.543,49 m2

Superfície sobre rasant 16.382,97 m2

Superfície sota rasant 3.160,52 m2

PROMOTOR:

The Student Hotel

TREBALLS REALITZATS:

Estat d’amidaments i pressupost – Fase projecte